Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov pre osobné údaje (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré webová stránka (ďalej len -) nachádzajúca sa na názve domény (ako aj na jeho subdoménach) môže dostávať o Používateľovi počas používania stránky (ako aj jej subdomén), svojich programov a produktov. 1. Definícia pojmov 1.1 V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú nasledujúce pojmy: 1.1.1. „Správa stránok“ (ďalej len Správa) - zamestnanci oprávnení spravovať stránku, konajúci v mene, ktorí organizujú a (alebo) spracúvajú osobné údaje a tiež určujú účely spracúvania osobných údajov, zloženie osobných údajov, ktoré sa majú spracovávať, akcie (operácie) spáchané s osobnými údajmi. 1.1.2. „Osobné údaje“ - akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo konkrétneho alebo identifikovateľného jednotlivca (subjekt osobných údajov). 1.1.3. „Spracúvanie osobných údajov“ - akýkoľvek úkon (operácia) alebo súbor úkonov (operácií) vykonávaných pomocou automatizačných nástrojov alebo bez použitia týchto nástrojov s osobnými údajmi, vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, akumulácie, uchovávania, objasňovania (aktualizácia, zmena), extrakcia, použitie, prenos (distribúcia, poskytnutie, prístup), odosobnenie, blokovanie, vymazanie, zničenie osobných údajov. 1.1.4. „Dôvernosť osobných údajov“ je povinnou požiadavkou prevádzkovateľa alebo inej osoby, ktorá má prístup k osobným údajom, aby zabránila ich šíreniu bez súhlasu subjektu osobných údajov alebo iných právnych dôvodov. 1.1.5. „Web“ je súbor vzájomne prepojených webových stránok umiestnených na internete na jedinečnej adrese (URL): ako aj jej subdoménach. 1.1.6. „Subdomény“ sú stránky alebo skupina stránok umiestnených v doménach tretej úrovne patriacich k tomuto serveru, ako aj ďalšie dočasné stránky, v spodnej časti ktorých sú kontaktné informácie Správy. 1.1.5. „Používateľ stránky“ (ďalej len používateľ) je osoba, ktorá má prístup na stránku prostredníctvom Internetu a používa informácie, materiály a produkty tejto stránky. 1.1.7. „Cookies“ sú malé údaje odoslané webovým serverom a uložené v počítači používateľa, ktoré webový klient alebo webový prehliadač odošle na webový server zakaždým v požiadavke HTTP pri pokuse o otvorenie stránky zodpovedajúcej stránky. 1.1.8. „IP-adresa“ - jedinečná sieťová adresa uzla v počítačovej sieti, cez ktorú užívateľ získava prístup. 1.1.9. „Produkt“ - produkt, ktorý si Používateľ objedná na webe a zaplatí ho prostredníctvom platobných systémov. 2. Všeobecné ustanovenia 2.1. Používanie stránok Užívateľom znamená prijatie týchto Zásad ochrany osobných údajov a podmienok spracúvania osobných údajov Používateľa. 2.2. V prípade nesúhlasu s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov musí Používateľ prestať používať túto stránku. 2.3. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na tento web. nekontroluje a nezodpovedá za stránky tretích strán, na ktoré môže Používateľ kliknúť na odkazy dostupné na tejto stránke. 2.4. Správa neoveruje presnosť osobných údajov poskytnutých Používateľom. 3. Predmet ochrany osobných údajov 3.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú povinnosti Správy týkajúce sa nezverejnenia a zabezpečenia ochrany dôverných osobných údajov, ktoré Používateľ poskytne na žiadosť Správy pri registrácii na stránke, pri prihlásení na odber e-mailového bulletinu alebo pri zadávaní objednávky. 3.2. Osobné údaje, ktorých spracovanie je povolené podľa týchto zásad ochrany osobných údajov, poskytuje užívateľ vyplnením formulárov na webovej stránke a obsahuje nasledujúce informácie: 3.2.1. priezvisko, meno, priezvisko Užívateľa; 3.2.2. Kontaktné telefónne číslo používateľa; 3.2.3. e-mailová adresa (e-mail) 3.2.4. miesto pobytu Používateľa (ak je to potrebné) 3.2.5. dodacia adresa Tovaru (ak je to potrebné) 3.2.6. foto (ak je to potrebné). 3.3. chráni Údaje, ktoré sa automaticky prenášajú pri návšteve stránok: - IP adresa; - informácie z cookies; - informácie o prehliadači - čas prístupu; - sprostredkovateľ (adresa predchádzajúcej stránky). 3.3.1. Zakázanie súborov cookie môže mať za následok nemožnosť prístupu k častiam webu, ktoré si vyžadujú autorizáciu. 3.3.2. zbiera štatistiku o IP adresách svojich návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na prevenciu, detekciu a riešenie technických problémov. 3.4. Akékoľvek ďalšie osobné informácie, ktoré nie sú uvedené vyššie (história návštev, použité prehliadače, operačné systémy atď.), Sú predmetom spoľahlivého ukladania a nešírenia, s výnimkou prípadov uvedených v článkoch. 5.2. a 5.3. týchto zásad ochrany osobných údajov.